Thủ tục điều kiện thành lập công ty giám định

  1. Điều kiện thành lập công ty giám định

Tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định phải đáp ứng các điều kiện sau:

–  Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo luật định;

– Có khả năng thực hiện quy trình, phương pháp giám định hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế hoặc đã được các nước áp dụng một cách phổ biến trong giám định hàng hóa, dịch vụ đó.

– Về phạm vi kinh doanh dịch vụ giám định thương mại:Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại chỉ được cung cấp dịch vụ giám định trong các lĩnh vực giám định.

Tiêu chuẩn giám định viên: Giám định viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực giám định;

– Có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ chuyên môn;

– Có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hóa, dịch vụ.

  1. Thủ tục thành lập công ty giám định

Hồ sơ thành lập công ty giám định, bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty giám định;
  • Điều lệ công ty giám định;
  • Danh sách thành viên/cổ đông của công ty dịch vụ giám định
  • Bản sao CMND của thành viên/cổ đông công ty giám định là cá nhân, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập đối với thành viên/cổ đông là tổ chức.
  • Hợp đồng với Thiên Luật về việc thành lập công ty giám định.

Thiên Luật sẽ chuẩn bị hồ sơ liên quan đến thành lập công ty giám định và thay mặt quý khách nộp hồ sơ, nhận kết quả thực hiện thủ tục thành lập công ty giám định đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty giám định đặt trụ sở.